Statut sportovních her

Českého hydrometeorologického ústavu a Slovenského hydrometeorologického ústavu

1. Úvodní ustanovení

   Sportovní hry Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), dále jen SH, jsou vyvrcholením sportovní činnosti pracovníků obou ústavů. Organizují se pravidelně každý druhý rok v letním období společně v rámci obou ústavů, a to střídavě v ČR a SR. Program SH je rozvržen do čtyř dnů, z nichž dva jsou nepracovní. SH jsou přípravou na úspěšnou reprezentaci ústavů na sportovních hrách organizovaných v rámci republikových rezortů.

2. Účast

2.1 SH se účastní pracovníci obou pohlaví bez věkového omezení, kteří svými sportovními výkony a vystupováním reprezentují svůj ústav.

2.2 Základem účasti je sportovní výprava sestavená v souladu s územním a hospo-dářským členěním ústavů. Seznam sportovních výprav je v příloze č. 1. Maximální počet účastníků jedné výpravy určuje pořadatel podle kapacity sportovišť a ubytovacích a stravovacích možností.

2.3 Účast členů výpravy v jednotlivých soutěžích je podmíněna odsouhlasenou nominací a její registrací před zahájením SH. Dodatečné změny v nominaci jsou přípustné jen ve zcela výjimečných případech.

2.4 Účastníci SH musí být pojištěni proti úrazu smlouvou o úrazovém pojištění členů výpravy, kterou si každá výprava zajišťuje sama.

2.5 Každý účastník výpravy, který se účastní SH, musí soutěžit nejméně ve dvou disciplínách.

2.6 Každá výprava je povinna pomoci při zajištění průběhu sportovních soutěží, jestliže ji o to požádá sportovní komise.

2.7 Každá výprava musí mít z řad sportovců určeného svého vedoucího, který zároveň výpravu zastupuje ve sportovní komisi a při potřebných jednáních s organizačním výborem. Vedoucí výpravy je odpovědný za řádné vystupování celé výpravy.

2.8 V individuálních disciplínách soutěží každý účastník pouze za svou výpravu. V kolektivních disciplínách se povoluje start za druhou výpravu v případě, že tato nemůže z vlastních členů (pro nedostatečný počet) sestavit samostatné družstvo. Každý takový start podléhá schválení sportovní komise.

2.9 V mužských kategoriích příslušných disciplín mohou startovat i ženy. Start mužů v ženských kategoriích je nepřípustný.

3. Organizační ustanovení

3.1 Pořadatelem SH jsou střídavě ČHMÚ a SHMÚ, které pověřují pořádáním SH nižší útvary příslušného ústavu. Pořadatel SH je vyhlášen na závěr předchozích SH. Vedení ústavu určí organizační výbor, který odpovídá za přípravu a zajištění SH.

3.2 Povinnosti pořadatele a organizačního výboru:
   - zajistit vhodný areál pro konání SH se společným ubytováním a stravováním všech účastníků
   - určit termín konání, program a časový rozvrh
   - doplnit propozice sportovních soutěží o disciplíny podle možností sportovišť
   - zajistit a připravit jednotlivé sportoviště, tratě a dráhy pro sportovní disciplíny, ve kterých se bude soutěžit
   - jmenovat vedoucí jednotlivých sportovních disciplin
   - zajistit a připravit startovní a výsledkové listiny, diplomy, medaile a věcné ceny
   - vyhodnotit disciplíny a vyhlásit vítěze v jednotlivých disciplínách
   - zajistit zdravotní službu a postarat se o bezpečnost účastníků SH
   - zajistit doplňkový program pro kulturní vyžití a psychickou regeneraci účastníků
   - schválit konečné vyhodnocení SH a celkového vítěze

3.3 Nejvyšším orgánem SH je sportovní komise. Jejím předsedou je předseda organizačního výboru, nebo jím jmenovaný člen výboru, a členy jsou vedoucí jednotlivých výprav. Sportovní komise se schází nejméně 1x při přípravě SH a 1x denně v době konání SH. Sportovní komisi svolává její předseda.

3.4 Sportovní komise se ve své činnosti řídí schváleným statutem SH.

3.5 Povinnosti sportovní komise
   - rozhodovat o zařazení sportovních disciplín na návrh pořadatele
   - rozhodovat o změnách a doplňcích propozic pro jednotlivé disciplíny
   - rozhodovat o startu účastníků za jinou výpravu ve smyslu bodu 2.2, 2.8 a 2.9 tohoto statutu
   - rozlosovat soutěžící do skupin a hracího pořádku
   - přijímat protesty s vkladem 100,- Kč (SK), podle místa konání SH, do zasedání sportovní komise (v témže dni)
   - řešit protesty soutěžících (bez účasti protestujícího a napadené strany)
   - potvrzovat výsledky jednotlivých disciplín a konečné vyhodnocení her
   - navrhovat vedení ústavů pořadatele následujících sportovních her
   - připravovat a podávat návrhy na změnu Statutu sportovních her a jeho příloh

3.6 Povinnosti vedoucího sportovní disciplíny
   - určovat rozhodčí ve sportovní disciplíně, za kterou je zodpovědný (z řad soutěžících v této disciplíně)
   - zabezpečit prezentaci soutěžících a zkontrolovat jejich nominaci
   - řídit průběh sportovní disciplíny podle platných propozic a časového harmono-gramu
   - přijímat protesty s vkladem 100,- Kč (SK) nejpozději do půl hodiny po skončení sportovní disciplíny a předkládat je k řešení sportovní komisi
   - vyplňovat výsledkovou listinu a připravit vyhodnocení sportovní disciplíny
   - nepřipustit start závodníka ve stavu, který nezaručuje bezpečnost při závodě

3.7 Úhrada nákladů
- pořádající organizace připraví rozpočet zohledňující stravné, nocležné a náklady spojené s pořádáním her (pronájmy, hřiště, nákup nutných sportovních potřeb, medailí, diplomů, cen, doplňkového programu apod.), na jehož základě stanoví cenu za jednoho účastníka
   - vysílající organizace hradí náklady podle rozpočtu účastníků a zajišťuje si na vlastní náklady dopravu účastníků do místa konání her a zpět
   - náklady se platí předem, při účasti méně, než přihlášeného počtu účastníků se nevracejí

4. Sportovní disciplíny

4.1 Sportovní disciplíny, v nichž se bude soutěžit určuje pořadatel s ohledem na možnosti v místě konání. Musí zajistit nejméně 5 disciplín. Vybírá se z následujících sportů
   - přespolní běh
   - orientační běh
   - střelba
   - volejbal
   - nohejbal
   - stolní tenis
   - plavání
   - lodě
   - minifotbal
   - případně další disciplíny podle nápaditosti a možností pořadatele

4.2 Za výpravu je možno v každé kategorii nominovat
   - v individuálních disciplínách maximálně 3 závodníky
   - v kolektivních sportech jedno družstvo nebo jednu hlídku

4.3 Zařazení jednotlivých kategorií je podmíněno nominací nejméně 8 závodníků v individuálních sportech a 4 družstev nebo hlídek v kolektivních disciplínách.

4.4 Všechny sportovní disciplíny se řídí schválenými propozicemi, které mají zaručit všem závodníkům objektivní podmínky a vyhodnocení výsledků.

5. Hodnocení sportovních disciplín a celkové vyhodnocení

5.1 V každé sportovní disciplíně se hodnotí umístění závodníků, hlídek, družstev podle bodovací tabulky, která je součástí tohoto Statutu (příloha č. 2).

5.2 Umístění na prvním, druhém a třetím místě se oceňuje diplomem, případně medailí nebo věcnou cenou.

5.3 Na závěr sportovních her se vyhodnocuje celkový vítěz, který získá putovní pohár a obdrží věcnou cenu. Celkovým vítězem se stává výprava s největším součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních míst (v případě jejich rovnosti druhých atd.) v jednotlivých disciplínách. Při startu družstva, které je složeno z členů dvou nebo více výprav, se konečný bodový zisk rozdělí podle počtu závodníků, kteří tvoří družstvo, bez náhradníků. Putovní pohár se stává trvalým vlastnictvím soutěžící výpravy, která se stala jeho držitelem 3krát za sebou nebo 5krát celkově.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento Statut vstupuje v platnost dnem podpisu řediteli obou ústavů a nahrazuje Štatút športových hier z 1. februára 1990.

6.2 Jakékoliv změny tohoto Statutu a jeho doplňků schvalují ředitelé ČHMÚ a SHMÚ na základě návrhu sportovní komise.

6.3 Nepředvídané okolnosti, které přesahují kompetenci pořadatele SH řeší ředitel toho ústavu, v jehož působnosti se sportovní hry konají.

Příloha č. 1 Statutu sportovních her hydrometeorologických ústavů:

Členění sportovních výprav

   1. Ostrava
   2. Praha
   3. Slovensko 1
   4. Slovensko 2
   5. Spojené pobočky (Brno + České Budějovice + Hradec Králové + Plzeň)
   6. Ústí nad Labem

Příloha č. 2 Statutu sportovních her hydrometeorologických ústavů:

Bodovací systém

   1. Stejným počtem bodů se hodnotí sportovní disciplíny družstev i jednotlivců.
   2. Počet bodovaných míst se v každém ročníku rovná počtu zúčastněných výprav.
   3. Poslední bodované místo má hodnotu 1.
   4. Každé lepší umístění až do třetího místa má bodovou hodnotu o 1 vyšší než sousední horší umístění.
   5. Druhé místo má hodnotu o 2 body vyšší než třetí místo
   6. První místo má hodnotu o 3 body vyšší než druhé místo
   7. Jestliže je počet zúčastněných v některé sportovní disciplíně nižší než počet výprav, zůstává počet přidělených bodů od prvního místa stejný, zbývající body se nepřidělí.
   8. Není-li v některé sportovní disciplíně možné přesně určit pořadí na některých místech (např. při vylučovacím způsobu), součet bodů za umístění na těchto místech se vydělí jejich počtem a vzniklá částka zaokrouhlená na 0,5 bodu se přidělí každému družstvu nebo jednotlivci.
   9. Celkový počet bodů každé výpravy je součtem bodů v jednotlivých sportovních disciplínách družstev i jednotlivců. Sportovní disciplínou jednotlivců se rozumí druhy sportů mužské nebo ženské kategorie, nikoliv věkové kategorie v rámci sportovní disciplíny.

Příklad bodování pro 6 výprav

Umístění 1 2 3 4 5 6
Počet bodů 10 7 5 3 2 1

   Příklad bodování, kdy je méně družstev v daném sportu než celkový počet výprav (dle bodu 7)

Umístění 1 2 3 4
Počet bodů 10 7 5 3

   Příklad bodování, kdy se dvě nebo více družstev umístí na stejném místě, popřípadě nelze jinak určit pořadí na některých místech (dle bodu 8)

Umístění 1 2 3 4-6 4-6 4-2
Počet bodů 10 7 5 2 2 2