Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení meteorologie a klimatologie - Informace o dlouhodobém režimu počasí

Údaje o počasí v určité době a na určitém místě (např. teploty vzduchu v 07, 14 a ve 21 hod., průměrné denní teploty, minimální teploty, maximální teploty, přízemní minimální teploty vzduchu, množství oblačnosti, směr a rychlost větru, úhrny srážek, tlak vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, stav půdy a výskyt meteorologických jevů). Dlouhodobé normály meteorologických prvků Klimatologické charakteristiky, zejména

 • údaje o teplotě:
  • průměrná teplota vzduchu
  • maximální a minimální teplota vzduchu
  • průměrná amplituda teploty vzduchu
  • průměrné teploty půdy v hloubkách 5 cm,10 cm, 20 cm, 50 cm,1 m
 • srážkové a sněhové charakteristiky:
  • průměrný úhrn srážek
  • nejvyšší denní úhrn srážek
  • průměrný počet dnů se srážkami většími než 0.0, 0.1,1.0, 5.0,10.0 a 20 mm
  • průměrný počet dnů se sněžením
  • průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou
  • maximální výška sněhové pokrývky
 • ostatní charakteristiky:
  • průměrná relativní vlhkost vzduchu
  • průměrná absolutní vlhkost vzduchu
  • průměrná oblačnost
  • průměrné trvání slunečního svitu

Výběrové a souhrnné údaje

hodinové, denní, měsíční a roční údaje o meteorologických prvcích a jevech.

Zařazení lokality do klimatické oblasti

Informace o větrných poměrech

stanovení převládajících směrů větru (větrné růžice) v místě s měřením, stanovení převládajících směrů větru (větrné růžice) v místě bez měření odborným odhadem.

Posouzení vybrané lokality pro výstavbu větrné elektrárny

určení průměrné roční rychlosti větru podle měření nebo odborným odhadem, rozdělení četností rychlostí větru podle měření nebo odborným odhadem.

Speciální údaje o srážkách a sněhových poměrech

 • stanovení intenzity krátkodobých dešt'ů v dané lokalitě
 • zařazení lokality do určité sněhové a námrazové oblasti
 • stanovení zatížení sněhem, větrem a námrazou

Posouzení pojistných událostí z hlediska škod způsobených

 • nárazem větru (výskyt vichňce v dané lokalitě)
 • intenzivními srážkami (výskyt katastrofálního lijavce)
 • tíhou sněhu (výška sněhové pokrývky v dané lokalitě)
 • výskytem nebezpečných povětrnostních jevů (náledí, zmrazky, bouřka, kroupy)

Vypracování posudku pro posouzení meteorologických a astronomických podmínek viditelnosti

Poskytování pravidelných informací

údaje o výskytu a trvání meteorologických prvků a jevů pro stálé odběratele.

Zpracování speciálních studií o klimatických podmínkách pro danou lokalitu

statistické metody, grafické zpracování.
Licence Creative Commons