Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení ochrany čistoty ovzduší

Oddělení zajišťuje měření kvality ovzduší a základní posudkovou a informační činnost pro území Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje. Provoz oddělení zajišťuje 15 pracovníků.
Spolupracuje s centrálním pražským pracovištěm a s Regionálním předpovědním pracovištěm pobočky na vydávání operativních informací o kvalitě ovzduší (určených zejména pro veřejnost a správní orgány) a na zajištění provozu Smogového varovného a regulačního systému:
Aktuální stav znečištění ovzduší naleznete zde


Odborná činnost oddělení je metodicky řízena Úsekem ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ Praha a vychází ze zákona č. 212/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, zejména z příslušného nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (NV 330/2012 Sb.):

a) Měření znečištění ovzduší a základní zpracování naměřených údajů je prováděno v rámci Imisního monitoringu ČHMÚ (zkušební laboratoř č. L 1460 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pro zkoušky a odběry uvedené v příloze Osvědčení o akreditaci, viz www.cai.cz v sekci Seznam akreditovaných subjektů):
- v automatizovaném režimu měření v síti stanic imisního monitoringu (IM) s přenosem dat do centra v reálném čase. Měřeny jsou následující znečišťující látky: SO2, NOx, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, CO, benzen, O3 a doprovodné meteorologické údaje. Součástí AIM je i provádění účelových měření imisí měřicím vozem.
- v manuálním režimu měření (IM) - při kterém se provádí odběry vzorků ovzduší a srážek v síti měřicích stanic a následné vyhodnocení vzorků v laboratořích. Odebírány jsou vzorky suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, benzenu, těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Laboratoře oddělení jsou specializovány na analýzu vzorků PAH.

Přehled měřicích stanic a prováděných měření na mapě najdete zde


b) Zpracování, uložení a zveřejnění naměřených dat je prováděno v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Naměřená data najedete zde


c) Posudková a informační činnost. Jsou vypracovávány rozptylové studie na základě osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. V rámci posudkové a informační činnosti jsou na základě databáze ISKO vypracovávány informace, posudky, zprávy o kvalitě ovzduší a pod.

Oddělení zajištuje výměnu dat a informací o kvalitě ovzduší v příslušných příhraničních oblastech ČR, Německa a Polska. V rámci této činnosti spolupracuje s LfULG Dresden, WIOS Wroclaw, WIOS Jelenia Góra a s IMGW Wroclaw.

Od roku 2011 se projektem Ultraschwarz − Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji podílel na Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007‑2013. Tento projekt pokračuje i nadále v rámci udržitelnosti.

Přeshraniční spolupráce má své pokračování v novém Programu spolupráce SN‑CZ 2014−2020 Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Od 1. 4. 2016 se účastníme projektu OdCom − Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji − příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků.

V rámci služeb poskytovaných na základě jednotlivých objednávek nebo smluv oddělení provádí účelová měření kvality ovzduší, zajišťuje předávání aktuálních dat koncentrací znečišťujících látek ze stanic AIM prostřednictvím FTP schránek, zhotovuje účelové posudky, informace, rozptylové studie apod.

Informace – kontakt:
, vedoucí oddělení, telefon +420 724 522 390


« přejít na služby OOČO

Fotogalerie oddělení

ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie

ČHMÚ - Fotogalerie


Licence Creative Commons