Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení ochrany čistoty ovzduší

1. Služby - informace poskytované volně prostřednictvím internetu


a) Informace o aktuální imisní situaci poskytované ve spolupráci s centrálním pražským pracovištěm a s Regionálním předpovědním pracovištěm pobočky:
Aktuální stav znečištění ovzduší - grafy
Aktuální stav znečištění ovzduší - mapy
Aktuální hodinový přehled znečištění ovzduší
Zpráva o rozptylových podmínkách (včetně aktuální informace o překračování imisních limitů)
Vyhlášené signály smogového regulačního systému

b)Mapy imisních stanic ČHMÚ ve správě pobočky Ústí nad Labem:
Mapa stanic IM (imisního monitoringu)
Mapa stanic TK (měření těžkých kovů)
Mapa stanic PAHs (měření polycyklických aromatických uhlovodíků)

c) Režimové informace o znečištění ovzduší (naměřené hodnoty, hodnocení ve vztahu k imisním limitům – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, imisní mapy území, vývoj znečištění atd.)
Souhrnné tabelární přehledy (tabelární ročenky)
Znečištění ovzduší na území ČR – mapy, tabulky, grafy (grafické ročenky)
Tabelární přehledy dat z automatických stanic v běžném roce

2. Služby poskytované na smluvním základě:


a) Posudková a informační činnost

- Posudky a informace o znečištění ovzduší pro jednotlivé lokality, nebo pro větší území (úroveň znečištění ovzduší ve vztahu k platným imisním limitům, zařazení do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a pod.)

- Imisní mapy (zobrazení území ve vztahu k imisním limitům, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší)

- Zpravodaj "Informace o znečištění ovzduší v severních Čechách" - účelové, měsíčně vydávané periodikum obsahující přehled a hodnocení výsledků měření znečištění ovzduší

- Rozptylové studie, které jsou prováděny na základě osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění

- Posudky na stanovení podílu zdrojů na znečišťování ovzduší pro jednu lokalitu nebo větší územní celek jednou znečišťující látkou za jeden rok

b) Služby v oblasti měření

- Účelová měření znečištění ovzduší
  - měření měřicím vozem (SO2, NOX, prašný aerosol PM10, O3, CO, benzen, doprovodné meteorologické prvky), případně měření jednotlivými analyzátory
  - odběry vzorků vnějšího ovzduší s následnou analýzou v laboratoři (benzo(a)pyren a vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky, prašný aerosol PM10, benzen, těžké kovy)

- Kontrola a seřízení analyzátorů-monitorů SO2, NOX, O3, CO

c) Zajištění poskytování aktuálních dat koncentrací znečišťujících látek ze stanic AIM „on line“ prostřednictvím FTP schránky

d) Poradenská činnost v oblasti měření a hodnocení imisí (legislativa, přístrojová technika, pracovní postupy, odběry vzorků, zřizování a výběr lokalit měřících stanic)

Informace – kontakt:
, vedoucí oddělení, telefon +420 604 296 428Licence Creative Commons