Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Regionální předpovědní pracoviště - Meteorologické prognózy

Aktuální informace o stavu počasí

 • množství a výška oblačnosti
 • směr, rychlost a nárazy větru
 • vodorovná dohlednost
 • teplota maximální, minimální, a přízemní minimální, teplota rosného bodu
 • druh, forma a množství srážek
 • tlak vzduchu
 • výskyt mlh, bouřek, námrazy apod.

Všeobecná regionální prognóza

se zpracovává třikrát denně, udává se v 05, 13 a 19 hod. Podává všeobecnou informaci o prognóze na nejbližší období, následující den a výhled na další následující dva dny.

Střednědobá prognóza

podává všeobecnou informaci o prognóze na 4. - 7. den.

Speciální prognózy

kladou důraz na lokální a časovou prognózu teplot, větru, srážek, tlaku, mlh, oblačnosti a rozptylových podmínek.

Upozornění a výstrahy na význačné či limitní jevy

(Uvedené limity jsou orientační, limitní hodnoty lze odhadnut dle přání odběratele.)
 • Vítr
  • nárazy nad 15, 17, 20 a 25 m/s
  • průměrná rychlost nad 10 m/s
 • Teploty
  • pokles teplot pod -10 °C
  • vzestup teplot nad +32 °C
 • Náhlé změny teplot
  • pokles pod 0 °C, -5 °C
  • pokles o 10 °C a více do záporných hodnot, pokles pod -15 °C a více
 • Sníh a ledové jevy
  • více než 10cm v nížinách, více než 30 cm na horách
  • výskyt námrazy a mrznoucího deště
 • Vlhkost a srážky
  • relativní vlhkosti (3 dny s RV menší než 20%)
  • pravděpodobnost přívalových dešťů nebo krupobití
  • trvalé deště přesahující intenzitu 30 mm/hod., 40 mm/2 hod. a 60 mm/4 hod.

Biometeorologická prognóza

Biometeorologická prognáza (BMP)

Vydává se pro nemocné citlivé na meteorologické jevy a fyzikální procesy v atmosféře. Zpracovává se dvakrát denně, vydává se v 5 a 12 hod. Je založena na předpovědi rizikových jevů, vychází ze speciální prognózy teplot, větru, tlaku, rozptylových a imisních podmínek, srážek, vlhkosti, bouřek a heliogeofyzikálních faktorů. Biometeorologická předpověď je tvořena dvěma neoddělitelnými částmi: stupněm zátěže a doprovodným textem. Stupeň zátěže rozděluje předpokládanou "zátěž počasím" do tří stupňů, od st. č. 1 - mírné zátěže až po st. č. 3 - vysokou zátěž. Tato informace je zaměřena zejména na kardiaky. Skutečná zátěž je však do značné míry individuální a také ne všichni lidé jsou tzv. meteorosenzitivní. Podle dostupných pramenů reaguje citlivě na počasí 40 až 60 procent populace. Doprovodný text blíže specifikuje nejen faktor zvyšující zátěž, ale také cílovou skupinu diagnózu. Kromě kardiaků se BMP zaměřuje též na chronicky nemocné a starší občany, na astmatiky a psychicky labilní jedince. Na závěr je uváděno stručné lékařské doporučení odpovídající předpovídanému stupni zátěže. Upozornění: Celková zátěž organismu je tvořena celým kopmlexem zatěžujících faktorů. Počasí je pouze jedním, a nikoliv nejzávažnějším z nich. O mnoho významnější je např. psychická či fyzická zátěž! Vysoká zátěž vyjádřená st. č. 3 neznamená nečinnost. Pro mnoho činorodých lidí vytváří nucená nečinnost prudké zvýšení mnohem závažnější psychické zátěže!!! Doporučení: ČHMÚ doporučuje všem, kteří chtějí využít BMP pro lepší plánování svého denního programu, aby se nejprve věnovali delšímu porovnávání svého zdravotního stavu a BMP. I poté by bylo vhodné konzultovat vlastní meteorosenzitivitu s ošetřujícím lékařem. Dále doporučujeme zaměřit pozornost na ta média, která uvádí BMP v plném znění. Bez doprovodného textu (viz výše) se jedná o nekompletní informaci, která by mohla být v některých mezních situacích až zavádějící.

Agrometeorologické informace

Agrometeorologická zpráva ve dvou verzích

V období duben až říjen jako týdenní zpráva
Jedná se o základní informaci o vlivu aktuálních agrometeorologických prvků na zemědělskou, zejména rostlinnou, výrobu za období předchozího týdne. V období listopad až březen jako zpráva měsíční
s obdobným zhodnocením uplynulého měsíce, hlavně z hlediska podmínek pro přezimování rostlin.

Speciální prognóza pro zemědělskou výrobu

pro operativní rozhodování jednotlivých zemědělských subjektů (zvláště pro potřeby řízení rostlinné výroby - chemické ošetřování rostlin, agrotechnická opatření, žňové a další sklizňové práce). Jejich nedílnou součástí jsou upozornění a výstrahy na nebezpečné a limitní jevy, které jsou vyhotovovány meteorologickou prognózou.

Údaje o vláhové bilanci půd

charakterizují stupeň nasycení vodní kapacity půd horních vrstev půdního profilu.

Služby v oblasti čistoty ovzduší

Aktuální údaje o rozptylové situaci

zahrnují rychlost větru, teplotní zvrstvení, stabilitní kritéria. Předpověď rozptylových podmínek krátkodobá předpověď rozptylových podmínek s výhledem na nejbližší období. Aktuální údaje o imisní situaci operativní údaje ze sítě Automatického imisního monitoringu (SO2, NOX, CO, polétavý prach a O3: 1/2 hodinové, 3 hodinové a 24 hodinové průměry) Předpověď trendu vývoje imisní situace konzultační činnost v rámci SRS. Je určena pro provozovatele SRS dle vyhlášky č. 41 / 1992 Sb. a orgány státní správy. Informační bulletiny pro sdělovací prostředky zahrnují komplexní údaje o předpovědi rozptylových podmínek a imisní situaci v oblasti působnosti SRS.

Hydrologické prognózy a informace

Aktuální ranní stavy a průtoky

na vodních tocích severočeského regionu, případně i v celé ČR.

Předpověď stavů vody ve vybraných předpovědních profilech

k dispozici jsou předpovědi z profilů Karlovy Vary, Nechranice a Louny.

Mimořádné předpovědi vodních stavů a průtoků

se vydávají hlavně v období mimořádných odtokových situací.

Zpravodajství pro vodáky

informativní údaje o sjízdnosti řeky Ohře, případně i jiných toků v letních měsících.

Údaje o ledových jevech

jsou k dispozici v zimním období z jednotlivých hydroprognózních profilů

Informace o teplotách vody a srážkách

jsou k dispozici po celý rok z jednotlivých hydroprognózních profilů.

Souhrnné informace

Pravidelné zprávy

týdenní zpráva o imisní a rozptylové situaci, měsíční zpráva o imisní a rozptylové situaci, týdenní hydrologická zpráva, v zimním období vždy každé úterý zásoba vody ve sněhové pokrývce pro profil Nechranice.

Nepravidelné zprávy

zprávy o smogových situacích, povodních, zásobě vody ve sněhové pokrývce pro vodárenské nádrže a dalších mimořádných jevech.

Další operativní informace

po dohodě je možno specifikovat další informační výstupy dle přání odběratele.




Licence Creative Commons